IPPC szabályozás változásai

2014. január 17-vel több jelentős változás következett be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet változásai az Ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU direktíva rendelkezéseinek hazai átvétele miatt vált szükségessé.

Új egységes környezethasználati engedély (IPPC) köteles tevékenységek

Új tevékenységek kerültek be a rendelet hatálya alá, tehát ezentúl csak egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető:


Jelentős változtatás

Változott az IPPC köteles tevékenység jelentős változtatásának fogalma. Egyrészt a definícióból törölték a rendelet 2. mellékletében lévő, IPPC köteles tevékenységek listájára való hivatkozást, másrészt a tevékenység "módosítása" helyett a tevékenység "változtatása" került be a szövegbe. A módosítás fogalmát a környezeti hatásvizsgálat, vagy előzetes vizsgálatra kötelezett tevékenységek esetén használta már korábban a rendelet.

Megmaradt viszont a sok bizonytalanságot eredményező minősítés "amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja".

A módosítás eredményeképpen inkább szigorúbb értelmezhető, hogy mi számít jelentős változásnak. A korábban nem jelentősnek számító, kisebb technológiát érintő változások esetén is IPPC módosításra lehet szükség. A beruházásoz kapcsolódó építési engedélykérelem mindaddig felfüggesztésre kerül a környezetvédelmi felügyelőség – mint szakhatóság –által, amíg az IPPC módosítása nem történik meg.

BAT

A BAT (Best Available Technique) az adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikákra vonatkozó nemzetközi ajánlások összessége. A BAT-ról részletesebben itt olvasható.

Az elérhető legjobb technológiával (BAT) kapcsolatban szigorodtak az elvárások, illetve az ezzel kapcsolatos fogalmak beemelésre kerültek a rendeletbe:

Az IPPC engedélykérelmekben, illetve a kiadott engedélyekben a BAT következtetéseket, a kibocsátási-, energia- valamint anyagfelhasználási fajlagos értékeket figyelembe kell venni, azokat a hatóság az engedélyben előírja. Külön indokolni kell a kérelmezőnek, ha a BAT –tól eltérően folytatják a tevékenységet.

Az Európai bizottság ezzel összhangban határozatok formájában adja ki az iparági alkalmazandó BAT következtetéseket. A Bizottság tevékenysége az alábbi oldalon követhető nyomon: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/implementation.htm

Hulladékgazdálkodás

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása szerint a tevékenység során a hulladékok sorsáról ezek után a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően kell intézkedni.

Az egységes környezethasználati engedély hatálya

Az eddigiektől eltérően a felügyelőség az EKHE-t csak 5 évre adja ki, ha:


Az engedély felülvizsgálata

Az engedély felülvizsgálati gyakoriságát – amely tevékenységek esetében alkalmazható - Európai Bizottsági határozatban foglalt BAT következtetések kihirdetéséhez kell igazítani. A kihirdetéstől számított négy éven belül, de legalább ötévente szükséges a felülvizsgálat elvégzése. Ez az érintett tevékenységek esetében eredményezheti a szokásos 5 évnél kissé rövidebb felülvizsgálati periódust.

A felülvizsgálat során a felügyelőség minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá a legfrissebb BAT következtetéseket felhasználja.

A felülvizsgálat dokumentációval kapcsolatos új elvárások:

Próbaüzem

A BAT következtetések szigorúbb ellenőrzésével összefüggően a próbaüzem előírása a korábbiakhoz képest várhatóan gyakoribb lesz.

Az ellenőrzésére vonatkozó változások

A felügyelőség nem tart évente ellenőrzést automatikusan az IPPC-s létesítményekben. A látogatás gyakoriságát egy kerettervben, környezeti kockázatértékelési szempontok (15. melléklet) alapján fogják meghatározni.

Ritkulhat az ellenőrzés: EMAS-al rendelkező cég, nem megkezdett vagy felfüggesztett tevékenység, előző évben az engedély szerint üzemelés esetén.
Évente kell ellenőrizni, ha:

A felügyelőség rendkívüli ellenőrzést tarthat a telephelyen ha panasz érkezik, vagy váratlan esemény történik. Amennyiben a felügyelőség veszélyeztetést, szennyezést észlel, 6 hónap múlva újra ellenőriz.

Rendelet alkalmazása

A módosító rendelkezéseket a 2014. január 17-től indult eljárásokban kell alkalmazni, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket 2015. július 6-áig nem kell alkalmazni egyes, a módosítás hatályba lépésekor már meglévő létesítmények esetén.


Kapcsolódó szolgáltatások:
BAT
Felülvizsgálat
IPPC